E - Mail : General@vru.ac.th
02 909 1433

บุคลากร

Posted by: Trinpisit
Category: about as

 

 

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

ผู้บริหาร

 

 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

 

 

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

 

 

อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
รองอธิการบดี

 

 

อาจารย์ปิยะ สงวนสิน
รองอธิการบดี

ผู้บริหาร

 

 

น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้บริหาร

 

 

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง
บุคลากร

 

 

นางนงลักษณ์ สมณะ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
บุตลากร

 

น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
บุคลากร
Author: Trinpisit

ใส่ความเห็น