E - Mail : General@vru.ac.th
02 909 1433

เป้าประสงค์/นโยบาย

Posted by: Trinpisit
Category: about as

เป้าประสงค์

 1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม เพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา
 2. เป็นหน่ยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
 3. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
 4. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
 5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
 6. เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอกในระดับ ดี

นโยบาย

สำนักงานอธิการบดี ได้สร้างความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกท่าน โดยเร่งรัดให้มีการจัดการคุณภาพ ได้มีการวางแผน นำระบบประกันคุณภาพมาบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคม สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้…
 1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกระดับตระหนักถึงคุณภาพ
 2. ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริการงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกาารดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Author: Trinpisit

ใส่ความเห็น