E - Mail : General@vru.ac.th
02 909 1433

ความพึงพอใจการให้บริการ

Posted by: Trinpisit
Category: Dowload
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สำนักงานอธิการบดี

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กองกลาง

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กองนโยบายและแผน

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กองพัฒนานักศึกษา

Author: Trinpisit

ใส่ความเห็น