การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมดังกล่าว มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
  3. สรุปการใช้กรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

และที่ประชุมพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว กรณีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยเลิกประชุมเวลา 11.30 น.

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ภาพการประชุม

ขอบคุณภาพ : งานเลขานุการ