เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง VRU Cafe’ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดย ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลางกลาง สำนักงานอธิการบดี