เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตรวจสแกนวัดไข้ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในการเข้า – ออกมหาวิทยาลัย บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ตามมาตรการ การเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) 

มาตรการ การเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

VRU กับการเฝ้าระวัง COVID - 19

ผลิตโดย : งานสื่อสารองค์กรและการตลาด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี