แผนกลยุทธ & แผนปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2556 - 2560

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) ฉบับนี้ เป็นแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปี ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัย ฯ และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร …

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560

กระบวนากรจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้นำทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชัภฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนรวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยการระดิมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร …

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมพลังกันระดมความคิด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต …

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปี 2560

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวบ่งชี้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอธิการบดีเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล …

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2561

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคคลาทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้กำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และตัวบ่งชี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอธิการบดีเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป …

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวบ่งชี้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอธิการบดีเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล …

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 – 2561 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 – 2564 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลภายในประเทศด้านโครงการสร้างประชากร การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯ ….

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การกำหนดแนวทาง กระบวนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อกำหนดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัย ฯ (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ฯ พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี 2560 – 2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 255 – 2559)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2562 – 2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อมหาวิทยาลัย …

แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปี 2561

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่มีการประสานงานกับบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ พร้อมทั้งการจัดทำงบประมาณแผน การเบิกงบประมาณ รวมถึงการให้บริการสนเทศและฝึกอบรมแก่นักศึกษา การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคนดีมีวินับและความประพฤติดี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้ กำกับประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปี 2562

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่มีการประสานงานกับบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ พร้อมทั้งการจัดทำงบประมาณแผน การเบิกงบประมาณ รวมถึงการให้บริการสนเทศและฝึกอบรมแก่นักศึกษา การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคนดีมีวินับและความประพฤติดี ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้ กำกับประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา