สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180  โทร 02-9093038   โทรสาร 02-5292580
 © 2008 K2_ Design , Design for 1024 X 768 resolution , President Office of Valaya Alongkorn Rajabhat University