E - Mail : General@vru.ac.th
02 909 1433
สำนักงานอธิการบดี > NEWs > ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2562

ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2562

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานกองกลาง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

head_10 (14)