E - Mail : General@vru.ac.th
02 909 1433

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ ประจำปี 2563

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชากร ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ ประจำปี 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี
ประธานการคณะกรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ

ภาพการประชุม