ดำเนินงานด้าี้นงานเขียนแบบก่อสร้างและควบคุมงาน
  1. ออกแบบ – เขียนแบบ ประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องปฎิบติการ สำนักงาน และสวัสดิการสถาน
  2. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ห้องปฎิบติการ สำนักงาน และสวัสดิการสถาน
  3. ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภค อาคารเรียน ห้องปฎิบัติการ สำนักงาน และสวัสดิการสถาน
  4. ประมาณการสิ่งก่อสร้างเพื่อขอตั้งงบประมาณทุกปีการศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน
นายสมหมาย แสงศิโรรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

วิศวกรที่ปรึกษา
นายศิลปชัย สงพุก

งานออกแบบและควบคุมงาน
นายพงศ์เนตร โลกสุวรรณ
นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์
นายปรีชา  พรมโชติ
นายบุญชิด  โยธารัก

งานอาคารสถานที่
นางสาวสุดาพร เทียมมาลา

งานหอประชุม
นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี
นายชัยยศ รุ่งเรือง

งานปรับอากาศ
นายสมประกอบ มากผึ้ง
 
นายปราโมทย์  บุญมี

งานทำความสะอาด
นางสมบัติ มีสมพร
นายสุรินทร์ จงอ่อนกลาง
นางสาวรุ่งจิตร บูราณศรี
   

งานไฟฟ้า
นายสมชาย ฝึกกาย
นายสมพร ฝึกกาย

งานประปา
นายสุพล รับสันเที๊ยะ

งานโทรศัพท์
นายธำรงศักดิ์ ทรัพย์กิจบำรุง

งานซ่อมบำรุง
นายสมาน เทียมมาลา
นายสุภาพ ศรีนวลขำ
นายสละ รับสันเที๊ยะ
   

งานสนาม
นายวันชัย โอ้นุช
นายจีรเดช แก้วนิล
นายสมบัติ เฉยทุม
นายการะเวก อยู่อินทร์
นายจินดารักษ์ รับสันเที๊ยะ
นายพิเชษฐ วิสารทวงษ์
 
 

  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 © 2008 K2_Design , Design for 1024 X 768 resolution , President Office of Valaya Alongkorn Rajabhat University