นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

งานธุรการและสารบรรณ

น.ส.พิณวดี จีระดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส4

นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภัทธิยา ลาภบุญเรือง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.ศรัญญา มณีวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

งานเลขานุการ

นางสุภวรรณ วรรณสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อาทูล คูณศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.การะเกด เทศมหา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายชัชพงศ์ มาเมือง

นักวิชาการศึกษา

งานยานพาหนะ

นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์

พนักงานธุรการ

นางณัฐมน คำเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอัษฐพล ประดับเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.พิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.พันธนันท์ คงทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วิไลลักษณ์ บุญยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.กันยารัตน์ กำทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วิลาสินี ชูหวาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ณัฐชา  รอดฉ่ำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วรนุช วัฒนะเขตกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จิรัชยา ไชยวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จิดาภา พิมพ์สาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายบรรพต คำเงิน

พนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.กัลยา  โต๊ะหลี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายสมหมาย แสงศิโรรัตน์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ / ช่างก่อสร้าง

นายสุธน บุญพยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ บุญมี

ช่างไฟฟ้า

นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์

วิศวกรไฟฟ้า

นายธำรงค์ศักดิ์ ทรัพย์กิจบำรุง

ช่างสื่อสาร

นางสุดาพร หงอกสิมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพงษ์เนตร โลกสุวรรณ

วิศวกร

นายสมพร ฝึกกาย

ช่างไฟฟ้า

นายดุสิต รักธรรม

พสักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมพงษ์ วงพูล

พนักงานขับรถยนต์

นายมานพ สุขสุเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอาทิตย์ มีอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุวิมล พิชัยกมล

นักประชาสัมพันธ์

น.ส.มณี บุญผาย

นักประชาสัมพันธ์

น.ส.ศศิธร ชื่นขาว

นักประชาสัมพันธ์

นายพุทธินันท์ โสมรุษ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสายัณห์ เทียบเสน

นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา

น.ส.วิษณีย์ ขุนสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พัฒน์ธนสรณ์ กลิ่นไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทวีศักดิ์ ปานเทวัญ

พนักงานการศึกษา

น.ส.สุภัทรา อภิชาติ

บุคลากร

ว่าที่ ร.ต.ธนภณ ไชยาวรรณ ร.น.

บุคลากร

น.ส.ปราณี ศรีนพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนุชนภา ทางไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัญชลี อินทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.เอื้องฟ้า ขันคำ

บุคลากร

น.ส.ปิยาภรณ์ จักรเพ็ชร์

บุคลากร

นายอภิชัย นันทวนิช

นักทรัพยากรบุคคล

นายนภสินธุ์  สุทธิประภา

นิติกร

ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์  เทพเดชา

หัวหน้างานนิติการ

น.ส.ญานิกา  เกิดละเอียด

นิติกร

นายธีรภัทร  สุขสมโสตร์

นิติกร

นายนิธิ  กัลชาญพิเศษ

นิติกร

น.ส.วิรินทร์ ยอดหาญ

นักวิชาการพัสดุ

นางสุวรรณ ศรีชาติ

นักวิชาการพัสดุ

นายศักดิ์ชัย พรหมประทุม

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.สุภัทรา ไตรภูมิ

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ธัญชนก บุสราคำ

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.เครือวัลย์  ศรีอนันต์

นักวิชาการพัสดุ

นายณัฐวร เพ็ชร์อินทร์

สถาปนิก

นางยุพา กำจาย

นักสุขศึกษา

น.ส.พอฤดี รอดฉ่ำ

นักสุขศึกษา

นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายสมศักดิ์ จันทร์โฉม

พนักงานธุรการ

น.ส.ภัชภิชา ศรีแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุจิรา มะลิซ้อน

เจ้าหน้าที่จัดการรายได้

น.ส.ฤทัยรัตน์ กองโค

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดการคุณภาพบริการ

น.ส.รุ่งนภา พรมดวง

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ศศิประภา โคมลอย

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาหาร

น.ส.นันท์นภัส  ศิลป์บูรณวาณิช
ผู้จัดการศูนย์อาหาร
น.ส.อัญชลี หลำบุรี
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
นายวุฒิกรณ์  การงาน
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
น.ส.พุทธชาติ  วินิกรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(เจ้าหน้าที่ธุรการ/แคชเชียร์)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล
หัวหน้าจัดเลี้ยง
นางสาวชลธิชา วัสนชิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวจีรนันท์ จำเนียร
เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
นางสาวอนันตญา พันธ์หว้า
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นางสาวสุภาวดี ชาวหลวง
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
นางสาววิชุดา มานุช
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
นางสาวจิราภา พันพิมพ์
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
นายวิชัย สุชัยยะ
เจ้าหน้าที่ฟิตเนส
นางสาวกุลจิรา สกุลไทย
เจ้าหน้าที่ฟิตเนส
นางสาวหนึ่งฤทัย ชะนะบุญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเทพฤทธิ์ พุทธรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศพล.)
นางสาวจามจุรี มะลิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศพล.)
น.ส.สุวรรณณีย์ อินทร์ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศพล.)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือ

น.ส.พรรณพร มากผึ้ง
ผู้จัดการศูนย์หนังสือและศูนย์เรียนรู้จัดการสิ่งพิมพ์
นางสาวณิชาภัทร เชียงสกุล
หัวหน้าศูนย์หนังสือ
น.ส.สุพัตรา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและจัดการคุณภาพ
นายกานต์  บุญยานันต์
นักวิชาการช่างศิลป์
น.ส.สุมลฑา แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและการตลาด
นางยุพา บุญบำรุง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายสมใจ สร้อยศรี
เจ้าหน้าที่ผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
นายวรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์
เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา

นายพุทธิพงศ์ วงเดือน
หัวหน้างานหอพักนักศึกษาและบุคลากร
นางสาวศิรินาฏ รักธรรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.ปวรรณตรี หลานเศรษฐา
เจ้าหน้าที่พัฒนากิจกรรมและจิตวิทยา

อ.ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่

ผู้ช่วยอธิการบดี

น.ส.ช่อผกา ทองอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนพล  บุเรศรัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณฤทัย  เวียงวิเศษ

นักวิเทศสัมพันธ์

น.ส.ลภัสลดา จำนงมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พิชญาภรณ์ เกตุสิงห์

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐธีร์ ธนอนันต์พงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางมณฑา สืบจากศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอำนาจ โคกสลุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสมรส คำแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุภฤทธิ์ ฉิมตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสันติสุข สมัยสงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.หนูรื่น วัฒนจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชี