สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 

A B O U T

เกี่ยวกับเรา

H i s t o r y

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ …. อ่านต่อ

s t r u c t u r e

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 … อ่านต่อ

กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการบริหาร งานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า …. อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น …. อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศ …. อ่านต่อ

แผน / การบริหารงาน

The Plan / Administration

สำ นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี

– แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
– แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี
– แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

– การนำองค์กร
– หมวดที่ 1
– หมวดที่ 2
– หมวดที่ 3
– หมวดที่ 4
– หมวดที่ 5
– หมวดที่ 6
– หมวดที่ 7

– คู่มือการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

– ผลการดำเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย
– ผลการดำเนินงานตามแผนสำนักงานอธิการบดี
– ผลการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี

ข้อมูลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

100
เพศชาย
116
เพศหญิง
2
ข้าราชการ
10
ลูกจ้างประจำ
11
พนักงานราชการ
104
พนักงานมหาวิทยาลัย
5
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
84
ลูกจ้างชั่วคราว
216

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

N e w s / A c t i v i t i e s

ข่าวสาร / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สนอ. ครั้งที่ 1/2567

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข /ผู้อำนวยการสำนักงาน...

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครราชสีมา

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การอบรมหลักสูตรอบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx (หมวด 2 และหมวด 4)

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.3...

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ

ด้วยวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้า...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมกา...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมกา...

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อุบลราชธานี

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะกรรมการดำเนินง...

การตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิการบดี

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร”

โครงการเพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดแนวทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

S E V I C E

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

C O N T A C T

ช่องทางการติดต่อ

แผนที่การเดินทาง