A B O U T

เกี่ยวกับเรา

H i s t o r y

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ …. อ่านต่อ

s t r u c t u r e

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 … อ่านต่อ

กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการบริหาร งานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า …. อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น …. อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศ …. อ่านต่อ

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน”

ปรัชญา

“สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน”

วิสัยทัศน์

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

2. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพงานและบุคลากร พัฒนากระบวนการการให้บริการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน

พันธกิจ

4. บริหารจัดการทรัพยากร ภูมิสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภคอย่างสมดุล

พันธกิจ

5. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา

พันธกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

T h e P l a n & A d m i n i s t r a t i o n

แผน & การบริหารงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

สำนักงาอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดการความรู้ (KM)

สำนักงานอธิการบดี

จำนวนบุคลากร

114

ชาย

92

หญิง

2

ข้าราชการ

103

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

ลูกจ้างประจำ

7

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

16

พนักงานราชการ

69

ลูกจ้างชั่วคราว

207

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564

C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n

สื่อสารองค์กร

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (กบ.สนอ.)

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุม กบพ. ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการ กบ.สนอ. ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ หลักเกณฑ...

การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา...

การประชุมคณะกรรมการ กบ. ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

การตรวจสแกนวัดไข้บุคลากร ป้องกัน COVID – 19

ตรวจสแกนวัดไข้ให้กับบุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกัน COVID – 19

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

S E V I C E

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

การดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อการติดต่อราชการ
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี
สถิติการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์      02 909 1433 หมายเลขโทรสาร        02 529 2580

ที่ตั้ง     ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

E – MAIL    General@vru.ac.th                    presoffice@vru.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา

แผนที่การเดินทาง