สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 

A B O U T

เกี่ยวกับเรา

H i s t o r y

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ …. อ่านต่อ

s t r u c t u r e

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 … อ่านต่อ

กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการบริหาร งานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า …. อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น …. อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศ …. อ่านต่อ

จำนวนบุคลากร

104

ชาย

1

หญิง

2

ข้าราชการ

102

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

ลูกจ้างประจำ

5

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

14

พนักงานราชการ

81

ลูกจ้างชั่วคราว

214

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 22 มิถุนายน  2566

C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n

สื่อสารองค์กร

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

การตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิการบดี

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร”

โครงการเพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดแนวทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (กบม.)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นา...

การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ระหว่างวันที่ 14, 19 และ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานม...

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุม กบพ. ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการ กบ.สนอ. ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ หลักเกณฑ...

การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

S E V I C E

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

การดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อการติดต่อราชการ
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี
สถิติการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

C O N T A C T

ติดต่อเรา

ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี 13180

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2909 1433 หมายเลขโทรสาร 0 2529 2580 E – MAIL :   Presoffice@vru.ac.th

แผนที่การเดินทาง