A B O U T

เกี่ยวกับเรา

H i s t o r y

ประวัติสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ …. อ่านต่อ

s t r u c t u r e

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 … อ่านต่อ

กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการบริหาร งานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า …. อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น …. อ่านต่อ

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศ …. อ่านต่อ

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน”

ปรัชญา

“สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน”

วิสัยทัศน์

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

2. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพงานและบุคลากร พัฒนากระบวนการการให้บริการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน

พันธกิจ

4. บริหารจัดการทรัพยากร ภูมิสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภคอย่างสมดุล

พันธกิจ

5. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา

พันธกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

T h e P l a n & A d m i n i s t r a t i o n

แผน & การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

I T A

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การปฏิบัติงาน

สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงาอธิการบดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอธิการบดี

จำนวนบุคลากร

3

ข้าราชการ

102

พนักงานมหาวิทยาลัย

13

ลูกจ้างประจำ

8

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

14

พนักงานราชการ

110

ลูกจ้างชั่วคราว

250

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n

สื่อสารองค์กร

การประชุมคณะกรรมการ กบ. ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

การตรวจสแกนวัดไข้บุคลากร ป้องกัน COVID – 19

ตรวจสแกนวัดไข้ให้กับบุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกัน COVID – 19

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

S E V I C E

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ดาวน์โหลดเอกสาร

การดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อการติดต่อราชการ

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบจัดการยานพาหนะ

สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการจองยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปติดต่อราชการภายนอก

ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม

ใช้สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เป็นการจองห้องประชุมเพื่อจัดการประชุม

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์      02 909 1433 หมายเลขโทรสาร        02 529 2580

ที่ตั้ง     ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

E – MAIL    General@vru.ac.th                    presoffice@vru.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา

แผนที่การเดินทาง