นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานมหาวิทยาลัย ด้านบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

รองอธิการบดี

คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.อุบลราชธานี

ภาพรวมกิจกรรม