สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
02 909 1433 General@vru.ac.th มรภ.วไลยอลงกรณ์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองกลาง

ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรกองกลาง

ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

กองนโยบายและแผน

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน

แบบสอบถามประกอบไปด้วยชุดคำถาม 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นชุดคำถามปลายปิด คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ตอนที่2 การรับรู้และเข้าใจต่อหน่วยงานและ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด แบ่งเป็น 5 ระดับ มากที่สุด-น้อยที่สุด และคำถามปลายเปิดตอนที่ 4 ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของท่านในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน

กองพัฒนานักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา

แบบสอบถามประกอบไปด้วยชุดคำถาม 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นชุดคำถามปลายปิด คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ตอนที่2 การรับรู้และเข้าใจต่อหน่วยงานและ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด แบ่งเป็น 5 ระดับ มากที่สุด-น้อยที่สุด และคำถามปลายเปิดตอนที่ 4 ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของท่านในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน