บุคลากร

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นางนงลักษณ์ สมณะ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางนงลักษณ์ สมณะ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา