บุคลากร

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ตามโครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว

อธิการบดี

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี