แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 - 2557

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553 – 2557 ฉบับนี้ ปรับปรุงมาจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553 – 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยในการนี้คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นและพิจารณานำข้อมูล ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการยกร่างเนื้อหาและจัดทำรายละเอียดของแผนฉบับนี้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการวางแผนระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน …