นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง และนางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าอบรมโครงการ หลักสูตรอบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม SLB302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์ภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี

ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำแนวคิด และแนวทาง เกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์  รวมถึงการเขียนรายงาน EdPEx ไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร
วิทยากร

ภาพการอบรม