เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมดัวยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี

ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing) อีกทั้งคณะกรรมบางส่วนได้ประชุมผ่านทางไกล (Video Conference)

น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย