เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture 1 (15-401) ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (กบ.สนอ.) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง นางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมร่วมกันหารือในประเด็นข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับการมอบหมายการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

จากนั้นที่ประชุมร่วมกันหารือกันต่อในประเด็น ประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวบา การเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำประกาศฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ข้อ 6 และการจัดส่งข้อมูลการศึกษาของสถาบัน ตามข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติและคู่มือเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคู่มือฯ และแนวทางปฏิบัติ

ภาพการประชุม