แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561