นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับ

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี

ในการศึกษาดูงานดังกล่าว มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx

ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม AUN-QA

ด้านการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ