วันนี้ (30 มีนาคม 2563) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 3/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี

ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ.