หลักเกณฑ์การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ค่าอาหารและอาหารว่าง การประชุมราชการ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทการเบิกค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทาง สำหรับวิทยากร

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานอื่น ไปศึกษาดูงาน

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทการเบิกค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทการเบิกเงินค่ารางวัล

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทการเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง (กรณีจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)

หลักเกณฑ์การใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

ประเภทการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร