นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง) ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้การสามารถวางแผนกำหนดแนวทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

การอบรมดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล เทคนิคการนำเสนอข้อมูล เทคนิคการใช้ข้อมูล มูลค่าผลตอบแทนทางสังคม SROI สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาแผนบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยเครื่องมือ Canvas และการวางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยากร

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม