สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และทบทวนแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 และห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน กระบวนการวางแผน และกำหนดทิศทางในอนาคตของหน่วยงาน โดยเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์การมุ่งหวังให้เกิดขึ้น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นวิทยากร ในครั้งนี้พร้อมด้วยอาจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์ และนางสาวเฉลิมพร  โตสงวน คณะวิทยากร ร่วมบรรยายและให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ร่วมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์จากการสัมมนาสามารถสนับสนุนเป้าหมายของสำนักงานอธิการบดีได้อย่างแท้จริง

ภาพการสัมมนา

ภาพการสัมมนา