นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานกองกลางและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ได้กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ในการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี ได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการปรึกษา/หารือการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณสำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี มา ณ โอกาสนี้

ภาพการตรวจเยี่ยม