เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564...

EdPEx สำนักงานอธิการบดี

หมวดและหัวข้อต่าง ๆ

โครงร่างองค์กร

หมวด 1 การนำองค์กร

หมวด 2 กลยุทธ์

หมวด 3 ลูกค้า

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5 บุคลากร

หมวด 6 การปฏิบัติการ

หมวด 7 ผลลัพธ์

คะแนนรวม