แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) ฉบับนี้ เป็นแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด …

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2556 - 2560

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) ฉบับนี้ เป็นแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด …

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคคลาทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ …..

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2561

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และบริหารงานของสถาบันซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคคลาทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ …..

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 - 2564

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ได้ทบทวน และปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้กำหนดแผนงาน …..