แผนกลยุทธสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2567 – 2570
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2565 – 2569

แผนกลยุทธสำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 – 2564
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564