สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
02 909 1433 General@vru.ac.th มรภ.วไลยอลงกรณ์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ข่าวสาร กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประชุม ของสำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานม...

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุม กบพ. ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการ กบ.สนอ. ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ หลักเกณฑ...

การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา...

การประชุมคณะกรรมการ กบ. ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

การตรวจสแกนวัดไข้บุคลากร ป้องกัน COVID – 19

ตรวจสแกนวัดไข้ให้กับบุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกัน COVID – 19

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563