สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 

ข่าวสาร กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประชุม ของสำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สนอ. ครั้งที่ 1/2567

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข /ผู้อำนวยการสำนักงาน...

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครราชสีมา

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การอบรมหลักสูตรอบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx (หมวด 2 และหมวด 4)

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.3...

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ

ด้วยวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้า...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมกา...

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมกา...

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อุบลราชธานี

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอ...

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะกรรมการดำเนินง...

การตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิการบดี

การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร”

โครงการเพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดแนวทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (กบม.)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นา...

การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ระหว่างวันที่ 14, 19 และ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานม...

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุม กบพ. ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการ กบ.สนอ. ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

หลักเกณฑ์การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ หลักเกณฑ...

การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา...

การประชุมคณะกรรมการ กบ. ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

มหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

การตรวจสแกนวัดไข้บุคลากร ป้องกัน COVID – 19

ตรวจสแกนวัดไข้ให้กับบุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อป้องกัน COVID – 19

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง ครั้งที่ 3/2563

การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563