สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ในการประชุมดังกล่าวมีนางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุมรับทราบการขยายเวลาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ และกำหนดการพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์)

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือเกี่ยวกับรายงานการตั้งเบิกงบประมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) รายงานผลการดำเนินงานตาม Improvement Plan รายงานการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) และ (ร่าง) แบบสอบถามการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง การใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยเลิกประชุมเวลา 15.22 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม