สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (กบ.สนอ.) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกองกลาง และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม

3. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

การประชุมดังกล่าวประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ คำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี จากนั้นที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

  1. การจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี (KM)
  2. การบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
  3. การดำเนินงน EdPEx สำนักงานอธิการบดี

โดยที่ประชุมเลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ภาพการประชุม