ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ปรัชญา

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร สนับสนุนการพัฒนานักศึกาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการดำเนินโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย รองรับการให้บริการ

2. ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ค่านิยม

ประสานงานประสานคนเปี่ยมล้นจิตบริการ