ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคนมุ่งมั่นให้บริการ

พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ

  • ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
  • บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพงานและบุคลากร พัฒนากระบวนการการให้บริการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
  • บริหารจัดการทรัพยากร ภูมิสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภคอย่างสมดุล
  • เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพย์สินและสินทรัพย์ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา