สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดี

P h i l o s o p h y

ปรัชญา

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน

V i s i o n

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบนิเวศ Ecological ที่เสริมสร้างการทำงานและเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมทำให้ ผู้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

M i s s i o n

พันธกิจ

1

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณระบบนิเวศ Ecological เพื่อเสริมสร้างการทำงานและเรียนรู้

2

สร้างเสริมนักศึกษาให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกากระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน

3

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน

V isionary

เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

A ctiveness

ทำงานเชิงรุก ริเริมสร้างสรรค์

L ink to learn

สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A daptive

ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

Y ield

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

A cceptance and Friendliness

เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

S ervice Excellence

มีความเป็นเลิศในการให้บริการ

C ommunication

สื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

C orporation

ทำงานร่วมกันด้วยความไว้ใจ

V a l u e s

ค่านิยม

(Valaya SCC)