สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 

สมรรถนะหลัก/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

สำนักงานอธิการบดี

C o r e C o m p e t e n c i e s

สมรรถนะหลัก

ทำงานอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ ด้วยจิตบริการ

V i s i o n

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล
เพื่อการบริการที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในระดับสากล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570

V isionary

เป็นผู้รอบรู้ 

R esponsibility

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

U nity

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

P rofessional

ความเป็นมืออาชีพ

R eliability

ความน่าเชื่อถือ

E xcellence

ความเป็นเลิศ

S ervice Mind

จิตบริการ

V a l u e s

ค่านิยม

(VRUPRES)

M i s s i o n

พันธกิจ

1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการงานและบริการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

2. พัฒนานักศึกษาด้านวิศวกรสังคม ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ

4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน การบริหารงบประมาณ และจัดการทรัพย์สินและรายได้

5. พัฒนาระบบโครงกสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน

O b j e c t i v e

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตอบสนองต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ
  3. เสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน
  4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร
  5. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  6. บริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
  7. ส่งเสริมการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการและการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
  8. ยกระดับขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ