นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข /ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี     >>>

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 โดยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางวารุณี จันทพึ่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมร่วมพิจารณาหารรือเกี่ยวกับร่าง Model หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management), ร่าง Model หมวด 5 บุคลากร (Workforce), ร่าง Model หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)  และผลลัพธ์หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) ประจำปีการศึกษา 2566 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี

ภาพกิจกรรม