เป้าประสงค์/นโยบาย

เป้าประสงค์

 1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา
 2. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
 3. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
 4. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
 5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

6.เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก    ในระดับ ดี

นโยบาย

สำนักงานอธิการบดี ได้สร้างความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกท่าน โดยเร่งรัดให้มีการจัดการคุณภาพ ได้มีการวางแผน นำระบบประกันคุณภาพมาบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคม สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

  1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ทุกระดับตระหนักถึงคุณภาพ
  2. ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
  3. สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ