สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 (กบ.สนอ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15 – 401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ (ร่าง) แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ตามนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566

จากนั้น ที่ประชุมรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมถึงรายงานผลการตรวจประเมินผ่าน TQA SMART-Ex Program ประจำปีการศึกษา 2565 และรับทราบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ภาพการประชุม