ด้วยวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

เมื่อเวลา 06.00 น. นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ พงษ์แทพย์ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุญ ตั้งเจริญ 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงราชสิรินธร  พร้อมถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นเมื่อเวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์) โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ภาพกิจกรรม