เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ทุกหมวด ได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์รายงานผลการประเมินการดำเนินงาน เกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 (Feedback Report) พร้อมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

สำนักงานอธิการบดีได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ สุขแซว ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานจัดการคุณภาพ เป็นวิทยากร ในการประชุมดังกล่าวพร้อมนำเสนอ ระยะเวลาการวางแผนดำเนินงาน EdPEx ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ปีการศึกษา 2566 รวมถึงการิวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน EdPEx สำนักงานอธิการบดี ในแต่ละหมวด

สำนักงานอธิการบดี

ภาพรวมกิจกรรม