เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขารุการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี   ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ … และรายงาน รายรับ – รายจ่าย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ภาพการประชุม